Pages Menu
Menu

O Fundacji

Bieg Polesie – lato 2012

Fundacja istnieje od 2002 roku. Głównymi obszarami naszej aktywności są edukacja, kształtowanie postaw obywatelskich, wspieranie ochrony dziedzictwa narodowego i architektonicznego, upowszechnianie kultury, oświaty i wychowania, działalność charytatywno-opiekuńcza oraz aktywizacja i propagowanie idei wolontariatu.

Edukacja i aktywizacja

Stawiamy na edukację i aktywizację dzieci, młodzieży i studentów, wspieramy działania mające na celu wzmacnianie więzi między pokoleniami oraz społecznościami lokalnymi.

Rozwój społeczny i kultura

Wspieramy ideę rozwoju społecznego i wszelkie projekty skierowane na upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury. W tym celu organizujemy warsztaty, spotkania, wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym – na poziomie lokalnym, regionalnymi i krajowym.

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Działamy przede wszystkim na rzecz ludzi z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ryzykiem marginalizacji.
Staramy się tworzyć warunki do wyrównywania szans rozwojowych, zachęcamy do integracji oraz współdziałania. Dlatego uczymy młodych ludzi odpowiedzialności, zachęcamy do podejmowania wyzwań, wzajemnego wspierania i realizacji marzeń. Uczymy współodpowiedzialności za rozwój społeczności, z których się wywodzą oraz uczestnictwa w budowaniu więzi lokalnych.

Wspieranie seniorów

Zgodnie z ideami społeczeństwa obywatelskiego i dialogu między pokoleniami troszczymy się o osoby starsze i samotne, zapewniając im obecność i opiekę naszych wolontariuszy, wsparcie rzeczowe i pomoc materialną. Nasze działania często mają charakter międzypokoleniowy i integracyjny, oparty na idei wsparcia seniorów.

Nasi wolontariusze

Wolontariusze naszej Fundacji mają różnorodne pasje i doświadczenia, ale łączy ich chęć bycia częścią szerszej społeczności, na rzecz której angażują swoje talenty. Dla dzieci i młodzieży pełnią rolę „starszego brata” i „starszej siostry” – osób, które wysłuchają, zrozumieją, wytłumaczą, doradzą. Osoby starsze otoczą ciepłem, troską i szacunkiem.

Naszym symbolem są MOSTY

MOSTY łączące idee i pokolenia. MOSTY wsparte na filarach współdziałania, zaangażowania, obecności, doświadczenia i życzliwości. MOSTY umożliwiające działania, których rezultatem jest inspiracja, wyrównywanie szans, aktywizacja, edukacja i rozwój. MOSTY prowadzące w dobrym kierunku. MOSTY, za którymi stoją drogowskazy.