Pages Menu
Menu

Władze Fundacji

Zgromadzenie Fundatorów


Fundator

Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów

Piotr Sieczkowski

Historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie, działacz społeczny, animator ruchu społecznego na rzecz kształtowania postaw obywatelskich i aktywizowania młodzieży oraz studentów, podróżnik, organizator wyjazdów studyjnych po Polsce i na Kresy Wschodnie, organizator akcji charytatywnych, zwolennik idei ratowania zabytków i ochrony polskiego dziedzictwa narodowego.

Członek Zgromadzenia Fundatorów
koordynator wolontariuszy

Małgorzata Sieczkowska

Absolwentka Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warszawskim, pracownik korporacji finansowej, działaczka społeczna od lat zaangażowana w kształcenie młodzieży oraz niesienie pomocy materialnej dla potrzebujących, propagatorka idei wolontariatu i działalności dobroczynnej.

 

Zarząd

Prezes Zarządu

Małgorzata Falkowska – Rączka

Architekt, absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Architektury na Kierunku Architektura i Urbanistyka, absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego – specjalizacja Konserwacja Detalu Architektonicznego, Społeczny Opiekun Zabytków przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, właścicielka pracowni architektoniczno-konserwatorskiej MITLA studio, działaczka społeczna, miłośniczka idei ratowania zabytków i kształcenia młodzieży pod kątem poszanowania dziedzictwa kulturowego.