Pages Menu
Menu
Badania stanu zachowania kościoła w Tadaniach na Ukrainie

Badania stanu zachowania kościoła w Tadaniach na Ukrainie

Fundacja MOSTY przeprowadzi wstępną kwerendę archiwalną, pomiary i badania zabytkowego XVIII-wiecznego drewnianego kościoła zrębowego w Tadaniach – jednego z najbardziej unikatowych obiektów tego typu na Ukrainie.

Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Tekli, w którym odkryto m.in. relikwie św. Jakuba Strzemię, został ufundowany w 1734 roku. Wnętrze kościoła zdobią malowidła z 1838 roku. Obiekt składa się z niskiego przedsionka, nawy na planie kwadratu i węższego, pięciobocznego prezbiterium z zakrystią. Nad dwuspadowym dachem jest ośmioboczna sygnaturka. Wartość kościoła podnoszą argumenty historyczne oraz fakt, że jest obecnie jedna z najlepiej zachowanych tego typu rzymsko-katolickich budowli w województwie lwowskim.

Kościół w Tadaniach ufundował chorąży bełski Mikołaj Józef Koc w 1734 roku. W 1945 roku kościół został zamknięty. W okresie sowieckim wykorzystywano go jako magazyn przykołchozowy i międlarnie lnu. Świątynia została zwrócona wiernym w 1992 roku. Obecnie kościół podlega proboszczowi z Kamionki Strumiłowej, a we wsi żyje czterech parafian.

Wartość artystyczna i historyczna tego obiektu jest na tyle wysoka, iż zostanie on poddany analizie badawczej oraz architektoniczno-konserwatorskiej – szczególnie w zakresie stanu zachowania drewna, wyposażenia świątyni i inwentaryzacji malowideł we wnętrzu kościoła.

Ze względu na ograniczone środki finansowe 2018 Fundacja MOSTY wykona części niezbędnych działań. Przeprowadzona zostanie kwerenda archiwalna, wykonane będą zestawy badań, w tym: badania mikrobiologiczne, zasolenia elementów murowanych, zawilgocenia obiektu oraz geodezyjne pomiary odkształceń obiektu i badania geotechniczne warunków posadowienia obiektu. Ponadto przeprowadzona zostanie wstępna inwentaryzacja obiektu – wyłącznie w branży architektonicznej (z wyłączeniem konstrukcji z więźbą oraz inwentaryzacji konserwatorskiej) oraz wykonane zostanie opracowanie konserwatorskie ograniczone do badań stratygraficznych.

Działania zaplanowane na rok 2018 dofinansowane zostaną ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Projekt ma szczególne znaczenie z punktu widzenia promocji polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz opieki nad polskimi zabytkami na Ukrainie, w szczególności, że nigdy po 1920 roku w okresie II RP, ani po 1991 roku nie prowadzono kompleksowych prac inwentaryzacyjnych przy tym kościele.

W maju 2016 roku Fundacja MOSTY wspólnie z przedstawicielami MKiDN wizytowała obiekt. W trakcie wizji lokalnej ustalono, że projekt renowacji kościoła może liczyć na przychylność władz miejscowych oraz wsparcie formalne i organizacyjne lokalnej parafii rzymskokatolickiej i lokalnej społeczności.

Fundacja MOSTY zamierza zrealizować działanie do końca 2018 roku we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie oraz Konsulatem Generalnym we Lwowie i lokalną parafią w Kamionce Strumiłowej.

Pozostałe prace, takie jak: porównawcze pomiary geodezyjne, badania uzupełniające (w tym zwłaszcza badania dendrologiczne), szczegółowa inwentaryzacja architektoniczna, konstrukcyjna i konserwatorska, ekspertyza stanu technicznego obiektu, pełen programy prac konserwatorskich oraz szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów zabezpieczenia i remontu obiektu, wymagają dodatkowego dofinansowania.

Fundacja MOSTY poszukuje sponsora i darczyńców, w celu wykonania wszystkich niezbędnych prac do końca 2018 roku, w tym również wykonania specjalistycznej dokumentacji fotograficznej inwentarza ruchomego w kościele i pełnej ortofotografii wszystkich malowideł zachowanych w tej unikatowej świątyni.

Fot. Fundacja MOSTY